سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه عمومی بصورت فشرده"تکمیل عملیات احداث خط 20کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت(تجدید)" مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی بصورت فشرده"تکمیل عملیات احداث خط 20کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت" مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری شرکت آب منطقه ای در سطح استان آذربایجان غربی (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات تکمیلی سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه نازلو(تجدید مناقصه) مناقصه یك مرحله‌ای
5 انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی در سطح استان آذربایجان غربی (تجدید فراخوان) مناقصه یك مرحله‌ای
6 انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری شرکت آب منطقه ای در سطح استان آذربایجان غربی مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات احداث بدنه سد، سرریز و راه دسترسی سد دیرعلی سلماس مناقصه یك مرحله‌ای
1 2 صفحه: