سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مناقصه عمومی بصورت فشرده احداث کانال و پل های دسترسی، کلیدخانه 20کیلو ولت کیوسکی و خط انتقال موقت 132 کیلوولت پست سیار پسوه مناقصه یك مرحله‌ای
2 مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات حفاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه پیزومتر در آبخوانهای آبرفتی استان(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی بصورت فشرده"تکمیل عملیات احداث خط 20کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت"(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات تکمیلی لایروبی سیمینه رود ازکیلومتر 260+8 تا کانال اتصال زرینه رود مناقصه یك مرحله‌ای
5 مناقصه عمومی بصورت فشرده عملیات حفاری و لوله گذاری 8 حلقه چاه پیزومتر در آبخوانهای آبرفتی استان مناقصه یك مرحله‌ای
6 مناقصه عمومی بصورت فشرده"تکمیل عملیات احداث خط 20کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ کرم آباد پلدشت" مناقصه یك مرحله‌ای
7 مناقصه عمومی بصورت فشرده انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
8 مناقصه عمومی بصورت فشرده"انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی پست 132/20 کیلو ولت جلدیان"(تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
9 مناقصه عمومی بصورت فشرده انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1و Q1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی آغ چای مناقصه یك مرحله‌ای
10 مناقصه عمومی بصورت فشرده"انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی پست 132/20 کیلو ولت جلدیان" مناقصه یك مرحله‌ای
1 2 صفحه: